Co to jsou Mikrojesle

 

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.  Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

V současné době  bude vybudování a provoz mikrojeslí  pilotně ověřováno  v obcích ČR v rámci projektu MPSV „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte.

 

Projekt Mikrojesle (MPSV)

Obrazek-mikrojesle-mpsv

Projekt „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

  • Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858 
  • Zahájení projektu: 1. 1. 2016
  • Ukončení projektu: 31. 12 . 2020

Cílem projektu je podpořit zřizovatele, zejména obce, při zřizování a provozování mikrojeslí prostřednictvím komplexního poradenství a podpory. Dále pilotně ověřit tzv. mikrojesle, které jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, a nabídnout péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu čtyř dětí zajištěnou profesionálními pečujícími osobami.

Hlavní výstupy projektu:

  1. komplexní návrh nového typu služby péče o děti, tzv. mikrojeslí včetně návrhu nutných legislativních změn
  2. oveření zájmu a možností zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a od dvou let věku výše
  3. revize a komplexní návrh systému vzdělávání pro pečující osoby

S příjemci dotace tj. s obcemi, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi obcí a právnickými osobami, které vykonávají činnost škol a školských zařízení bude tým „Mikrojesle“ spolupracovat po celou dobu trvání projektu. Zřizovatelům budeme poskytovat poradenství, metodickou podporu, možnost sdílení zkušeností s ostatními příjemci formou benchmarkingu nebo na seminářích, které budeme organizovat. Oslovíme zřizovatele, aby nám poskytli údaje potřebné pro evaluaci provozu mikrojeslí, oslovíme také rodiče dětí, abychom se dozvěděli, jak jsou s mikrojeslemi spokojeni a jak umístění dětí do mikrojeslí ovlivnilo jejich život ve vztahu k zaměstnanosti a sladění pracovního a rodinného života.

Zdroj: http://mikrojesle.mpsv.cz/

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider