Podmínky přijetí dítěte do mikrojeslí

Do mikrojesliček jsou na základě zápisu a výběru přijímány děti ve věku 6 měsíců až 4 roky. Docházka dětí je ZDARMA. Rodiče musí splnit následující kritéria:

Kritéria výběru rodičů s dětmi

Provozovatel služby péče o dítě postupuje při výběru cílové skupiny tak, aby byl zachován transparentní, nediskriminační a rovný přístup. Cílovou skupinou v projektu „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích“ jsou rodiče, resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti. Výběr dětí do mikrojeslí se řídí Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Specifickými podmínkami výzvy č. 69 a 70, které vymezující cílovou skupinu a formy jejího prokazování.

 

U cílové skupiny (tj. rodičů dětí) musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce následovně:

 

příjemce musí mít pro každé dítě využívající služeb projektu písemně doloženo, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

 • jsou zaměstnaní
 • vykonávají podnikatelskou činnost
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) budou uvedení v evidenci dítěte a předloží níže uvedená potvrzení (v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.) o tom, že:

 • je zaměstnán/ vykonává podnikatelskou činnost,
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá (tj. je veden v registru Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání),
 • je zapojen v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace.

 

Formy prokazování:

 • zaměstnaná osoba - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
 • u osob samostatně výdělečně činných - potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
 • v případě nezaměstnaných osob - potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • osoby v procesu vzdělávání - potvrzení o studiu

osoby absolvující rekvalifikační kurz - potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider