Podmínky přijetí dítěte do mikrojeslí

Do mikrojesliček jsou na základě zápisu a výběru přijímány děti ve věku 6 měsíců až 3 roky včetně. Docházka dětí je ZDARMA. Rodiče musí splnit následující kritéria:

Kritéria výběru rodičů s dětmi

Provozovatel služby péče o dítě postupuje při výběru cílové skupiny tak, aby byl zachován transparentní, nediskriminační a rovný přístup. Cílovou skupinou v projektu „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích“ jsou rodiče, resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti. Výběr dětí do mikrojeslí se řídí Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Specifickými podmínkami výzvy č. 69 a 70, které vymezující cílovou skupinu a formy jejího prokazování.

 

U cílové skupiny (tj. rodičů dětí) musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce po celou dobu docházky do mikrojeslí následovně:

 

Provozovatel mikrojeslí musí mít pro každé dítě využívající služeb projektu písemně doloženo, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

  • jsou zaměstnaní
  • vykonávají podnikatelskou činnost
  • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají (tj. jsou v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání)
  • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace

 

Formy prokazování:

  • zaměstnaná osoba - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných - potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • v případě nezaměstnaných osob - potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • osoby v procesu vzdělávání - potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz - potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

!!!Důležité!!! Potvrzení dokládají rodiče před začátkem docházky dítěte do mikrojeslí, při každé změně a po ukončení docházky do mikrojeslí. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider